Aikido Shuurin Dojo, LLC
Omaha's newest Aikido Dojo.

Kid's Aikido

Children's Aikido Classes
Ages 5 - 11


Monday and Thursday
6:30pm - 7:30pm

Rates:
Kid's Aikido: $50 per month

Instructors

                                   
                                          Sensei Claudia
                                      Kid's Head Instructor (more...)

      
 
                                       
                            Ikkyo                                               Nikkyo                             
                               Sakkyo                                         Kotegaishi


                                                                                                 
                         Ryote-tori                                     Hanmi_Handachi Kata-tori                         Yokomen-uchi
                                                                                
                      Ushiro Tekubi-tori                                          Tsuki                                         Shomen-uchi 

                                                                     
                                        Morote-tori                                                                            Kosate-Tori                                                                                 
                                  Kata-tori                                                                                Katate-tori


NEW Test Requirements!

 

 Click Here